Inscripcions

 • La inscripció al Congrés dóna accés a les activitats que s’hi desenvolupen, així com dóna dret a la presentació d’una “comunicació” en un Grup de Treball.

 • Amb la inscripció al Congrés, i fruit de l’acord arribat amb XXX, es tindrà dret a una primera quota gratuita com a XXX

 • L’import de la inscripció és de XX€ (de x/x/2015 a x/x/2015) i de XX€ (de x/x/2016 a x/x/2016)

Procediment d’inscripció

 1. Omplir la fitxa d’inscripció (enllaç fitxa).
 2. Realitzar una transferència bancària amb:
  • Import corresponent al període d’inscripció
  • Nº de compte:  xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx (Entitat financera)
  • Concepte: Nom i Cognoms de la persona que s’inscriu
 3. Enviar un correu electrònic a XXX@sociologiajove.cat amb:
  • Assumpte “Inscripció”
  • Adjuntant la fitxa d’inscripció i el rebut del banc conforme s’ha realitzat el pagament