Comunicacions

Normativa general de presentació de Comunicacions:

 1. L’entrega de les propostes de comunicació i la seva presentació al Congrés es poden fer en qualsevol dels tres idiomes següents: català, castellà i anglès.

 2. Els treballs es poden presentar de forma individual o en un grup. En aquest cas han de constar les dades de totes les autores i el primer autor/a serà el responsable de la comunicació i serà la persona de contacte amb la que l’organització mantindrà tota la comunicació mitjançant el correu electrònic.

 3. L’acceptació (o demanda de revisió) de les propostes correspon al Comitè Científic.

 4. Per a poder presentar al Congrés qualsevol proposta, un cop acceptada, els autors/es hauran d’estar inscrits al Congrés.

 5. Per a la publicació i edició de tot el material del Congrés s’empraran les dades de la comunicació i de les autores que inicialment hagin estat enviades amb la proposta de comunicació. No s’efectuaran nous canvis en la base de dades.

Estructura de les propostes de comunicació:

 • Títol
 • Autoria: Nom, cognoms, universitat i adreça electrònica
 • Idioma
 • Grup de treball al que es proposa presentar la comunicació.
 • Abstract/resum (entre 300-400 paraules) que inclogui: objectius, descripció del treball, metodologia i resultats.
 • Paraules clau: tres conceptes identificadors de l’objecte d’estudi.
 • Format: Arial 11, interlineat 1,5, amb una extensió màxima de 25 pàgines.
 • Estructura:
  • Introducció: resum de la temàtica i del que es realitzarà
  • Marc teòric: conceptes i teories claus
  • Objectius i hipòtesis: objectius o hipòtesis de treball
  • Metodologia: tècnica o tècniques a emprar, dades, disseny i variables
  • Anàlisi i resultats: resum dels principals resultats obtinguts
  • Conclusions
  • Bibliografia

Procés d’enviament de les comunicacions

 • Enviament a l’adreça xxx@sociologiajove.cat
 • Assumpte: “Comunicació”
 • Data límit: xx/xx/2016

Condicions de publicació:
L’organització del Vè Congrés català de Sociologia Jove té previst difondre entre les persones inscrites el material de les comunicacions acceptades incloses al programa del Congrés amb la finalitat de compartir i difondre el coneixement i sense obtenir cap benefici comercial.

Certificats
Els certificats de presentació de comunicació s’entregarà a totes les autores inscrites a títol individual que hagin assistit i presentat la Comunicació el Congrés, durant la durada d’aquest.